ARCHA HOTEL

ARCHA HOTEL

Pozemok na ktorom sa má nachádzať sieťový hotel sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP. Novostavba hotela vo svojej voľnej nárožnej polohe dotvára uličný priestor v kontakte s predpolím Múzea SNP tvarovo jednoduchým riešením, s kompozičným a pohľadovým smerovaním k múzeu, pri dodžaní stanovenej max. podlažnosti navrhovaného objektu.

Navrhované riešenie preberá uvažovaný zámer dopravného napojenia areálu obslužnou komunikáciou z Kapitulskej ul. vedenú po kraji areálu predpolia. Návrh akceptuje dané limity, stanovené požiadavky a uvažované zámery výstavby podzemnej hromadnej garáže a podzemnej expozície bojovej techniky v pôvodnom objeme s novým kompozičným riešením exteriérových plôch.

Primárnym cieľom je vytvorenie velkorysejšieho pešieho nástupu k Múzeu SNP z Kapitulskej ulice tvoriaceho predpolie k parteru hotela. Tieto nové pešie plochy ústia na hlavnú nástupnú, zhromažďovaciu a rozptylovú plochu Múzea SNP, funkčne viazanú na konanie podujatí, situovanú pri južnom priečelí budovy múzea a pri Mäsiarskej bašte, s plynulým napojením na reštauráciu hotela na 2 np. Na túto plochu má ústiť aj výstup z uvažovaných podzemných garáží múzea, posunutý v novej polohe.

Budova hotela využíva podzemnú plochu riešenej parcely v maximálnej miere, na severnej, západnej a východnej strane je vymedzená hranicou pozemku a na južnej strane ponechaným múrom pôvodného opevnenia mesta. Na Kapitulskú ulicu sa prevádzkovo parter hotela priamo nenápaja, budova v tejto časti prechádza z opornej steny porastenej popínavou zeleňou cez oblúk do zatrávnenej strechy nad 1.NP a vytvára tak zelenú vlnu. Terén na druhej strane pri budove Diecézneho strediska Jána Pavla II. prechádza plynule od jestvujúceho uličného chodníka v miernom svahu k predpoliu múzea. Plochy predpolia múzea majú vzhľadom na uvažovanú podzemnú výstavbu expozície a garáží formu trávnatých polí, zčasti ako zelené strechy, s kompozíciou kruhových odpočívadiel s menšími exponátmi či umeleckými dielami, a priehlbeninami /krátermi/ vodnými plochami vzájomne poprepájaných lineárnymi úsekmi, popri kruhových svetlíkoch. Vjazd do podzemných garáží hotela je z južnej strany, napojený na jestvujúcu komunikáciu popri ponechanom múre pôvodného opevnenia.

Návrh redukuje veľkosť uvažovaných spevnených plôch v predpolí múzea vyplývajuce z návrhu úprav plôch nad podzemným objektom a dopĺňa plochy zelene. Zámer úprav plôch na východnej strane  pamätníka ponechávame v uvažovanom zámere modernizácie múzea. Umiestnenie časti železničnej trate v danom rozsahu, vzhľadom na kontext s jestvujúcou zástavbou nepovažujeme za optimálny. Koľaje odporúčame buď skrátiť a ponechať len severnú vetvu, alebo vlak premiestniť k podzemnej expozícii.

Objekt hotela je situovaný na južnej strane pozemku. Viditeľná hmota hotela svojím umiestnením a natočením rešpektuje bezprostrednú blízkosť Múzea SNP a okolitej zástavby. Architektonicky dotvára existujúce prostredie príjemným nerušivím spôsobom, v ktorom necháva dominovať múzeum. Vytvorený hotelový komplex vytvára prirodzené prostredie a umožňuje vytvorenie väčších zelených plôch a peších ťahov smerujúcich skrz pozemok ku múzeu a bašte, či parku. Návrh svojou výškou dodržiava daný limit 368 mnm.

Hotelový komplex je rozdelený na tri časti. Najspodnejšiu časť vytvárajú tri podlažia. Podzemné parkoviská napĺňajú dve podzemné podlažia, na ďalšom podlaží ktoré pozvoľna vystupuje nad úroveň terénu a sa na okolitý terén komunikačne a opticky napája, sa nachádza vstupný parter so vstupnou halou, konferenčnou sálou a relax centrom. Na južnej strane sa priestory doťahujú ku existujúcemu múru. Do múru v tejto úrovni navrhujeme malé otvory rôzne rozosiate po fasáde, čo vytvára efekt strielní a je efektný v noci keď cez ne svieti svetlo z budovy. Spodná časť je konštrukčne a motívovo obalená do vlny, ktorej najväčšie zaoblenie je natočené do Kapitulskej ulice na zádanej strane. Na strane bašty na východnej strane plynulo prechádza do terénu a napája sa naň. Vlna je na povrchu obrastená zeleňou, čím sa vytvára dojem splývania s okolím. Ako vlna postupuje daľej ku bašte horizontálne sa vyrovnáva do roviny a zeleň sa prestriedava s pochôdznymi drevom vydláždenými plochami a vytvára tak priestor pre terasku reštaurácie a baru.

V strednej časti sa nachádza reštaurácia, bar a kuchyňa. Táto časť zo svojej severnej strany vytvára prstenec, ktorý je presklenený a hmotovo ustupený, aby vytvoril vhodné vizuálne prostredie pre hmotu ubytovacej časti hotela. Z južnej strany sa gastro časť takisto doťahuje k existujúcemu pôvodnému múru, ktorý vo všetých jeho úrovniach ponechávame vo forme dekoratívnej a nie konštrukčnej. Do múru aj na tomto podlaží navrhujeme malé otvory rôzne rozosiate po fasáde, čo vytvára efekt strielní a je efektný v noci keď cez ne svieti svetlo z budovy.

Nad úroveň reštaurácie sme umiestnili tretiu, ubytovaciu časť s hotelovými izbami. Odsadením oblej elipsovitej hotelovej hmoty vytváreme dojem ľahšieho pôsobenia stavby na svoje okolie. Fasádu ubytovacej hmoty obkladáme dreveným obkladom vo vertikálnom smere. Okná v izbách prebiehajú celou svetlou výškou miestností a plynulo sa nadpájajú vo všetkych podlažiach ubytovacej časti. Vytvára sa dojem priebežných vertikálnych presklených pásov, v nich sú na striedačku povsádzané balkóniky, ktoré sa nachádzajú iba v niektorých izbách. Presklené pásy zasklenia na výtvarnej fasáde umocňujú odľahčený dojem.

Podzemné parkoviská sa nachádzajú na dvoch podlažiach, 1pp a 2pp. Prístup do parkovísk je zabezpečený z južnej strany pozemku, je napojený na existujúcu komunikáciu. Na dvoch podlažiach vzniklo 155 parkovacích miest, na 1pp sa v blízkosti výťahov a schodiska nachádza miestnosť pre tzb a kotolňu, sklady nábytku a toalety. Komunikačné jadro, s dvoma výťahmi a schodiskom, umožňuje presun do horných podlaží nachádzajúcich sa nad podlažiami parkovania a je určený návštevníkom. Na 1pp sme umiestnili aj jeden samostatný technický výťah určený pre zásobovanie haly, reštaurácie, kuchyne, či baru, siahajúci do 2np.

Na 1np sa nachádzajú priestory, ktoré môže využívať aj širšia verejnosť a sú prístupné pre peších z okolitého terénu i zo strany múzea. Priestory spája centrálna vstupná hala. Na západnej strane sa nachádza konferenčná miestnosť s dvoma skladíkmi a na východnej strane relax centrum, ktoré obsahuje posilovňu, priestory pre cvičenie, bazénik, saunu, výrivky, masáže a salón krásy. Na tomto podlaží sú v samostatnej uličke umiestnené kancelárie, miestnosť pre upratovčky, miestnostť pre zamestnancov, archív a toalety pre vstupnú halu. Zo severnej strany sú na fasáde pridané obchodné priestory, prístupné zvonku z vytvorenej priebežnej komunikácie, ktorá prechádza cez celý pozemok z Kapitulskej ulice smerom ku bašte. Priestory sú celopresklenené do tej miery ako im to umožňuje terén a prebiehajúca vlna plynúca smerom na východ.

V centre haly v miestach pri múre sa nachádza komunikačné jadro s výťahmi a schodiskami slúžiaceho na pohyb návštevníkov hotela či reštaurácie. V skladoch nachádzajúcich sa pri konferenčnej sále je umiestnený technický výtah idúci z 1pp do 2np obsluhujúci celé 1np a zázemie kuchyne na 2np. Pred komunikačným jadrom sa nachádza recepcia hotela, s možnosťou podávania informácií o udalostiach a prípadných akciách v hotelových priestoroch.

Na 2 np je umiestená reštaurácia s barom a kuchyňa. Tieto priestory majú svoje sklady, svoj zásobovací výťah idúci z garáží 1pp, miestnosť pre zamestnancov na prezliekanie s vlastnou toaletou a sprchou a toalety pre návštevníkov. Reštaurácia má svoju terasku, kde je vytvorené príjemné posedenie natočené smerom na severovýchod a na širšie zelené priestranstvo pred múzeom.

Na 3 až 6 np sa nachádza ubytovacia časť hotela. Komunikačné jadro je umiestnené v strede presvetlenej časti zimnej záhrady, ktorá siaha cez všetky podlažia ubytovania a vytvára átrium, po obvode ktorého sa vinú presvetlené chodby vedúce ku izbám. Výťahy sú v centrálnom priestore átria priznané a presklenené, schodisko pôdorysne lemuje ochozy a vytvára v átriu spoločne so zeleňou zaujímavý otvorený efekt spolu s lávkami ústiacimi do chodieb. Na každom podlaží sa vyskytuje 24 izieb, 4 apartmány, a dve miestnosti pre upratovačku, orientovaných buď na sever alebo na juh. Apartmány sa nachádzajú vždy v koncoch oblého tvaru pôdorysu a svojou veľkosťou umožňujú rozdelenie na izby, v prípade požiadavky zvýšenej kapacity počtu izieb.

Autori: Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Petra Káčeríková, ©2010 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts