CUBE HOUSE

CUBE HOUSE

Objekt sa nachádza v území jestvujúcej IBV, v jeho krajovej časti. Prístup k parcele je jestvujúci, z miestnej komunikácie. Terén parcely je rovinatý. Parcela navrhovaného rodinného domu je v koncovej nárožnej polohe. Pozdĺžna os objektu RD je ako pozemok orientovaná v smere SZ-JV. Hlavný vstup do RD, rovnako ako vjazd na pozemok, je JZ strane, sprístupnený napojením na miestnu komunikáciu. Odstavná plocha bude na riešenej parcele pri vjazde na pozemok v jeho dolnej časti.

Rodinný dom je jednopodlažný bez suterénu. Objekt RD je zastrešený plochou strechou so spádovaním ku vnútorným vpustiam. Hlavný vstup je akcentovaný malou vyvýšenou konzolovou plošinou. Dom má pôdorysný tvar štvorca s dvoma vysunutými vonkajšími terasami, s orientáciou do dvorovej časti pozemku. Terasy sú pri zasklených fasádach na SZ a JV strane, a sú prepojené na hlavný obytný priestor domu. Východisková výška ±0,000 objektu, čo je výška nášľapnej vrstvy podlahy 1.NP a zodpovedá úrovni 400mm nad komunikáciou v mieste jestv. kanalizačnej šachty. Výška hrebeňa atiky je na kóte +3,600. Napojenie na chodník a komunikáciu bude priame bez vyrovnávajúcich schodov.

Dispozícia je členená na vstupný komunikačný priestor –vstup, zádverie, ktorý sa napájajú na hlavnú obytnú časti domu prepojený s kuchyňou. Z neho je prístup do izbovej časti domu s hygienickými vybavením. K hlavnému obytnému priestoru sa napája vonkajšia terasa. Pri vstupe je technická miestnosť s hygienickým vybavením. V technickej miestnosti bude umiestnené primárne technické vybavenie domu – plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom TUV, rozdeľovač podlahového kúrenia, elektrorozvádzač. Hlavné obytné priestory sú prepojené cez otváravú presklenú stenu na vonkajšie terasy. Strecha je sprístupnená rebríkom z exteriéru.

RD je riešený ako stenový murovaný konštrukčný systém – s dvoma nosnými obvodovými stenami so stužujúcimi monolitickými železobetónovými stĺpmi a vencom. Strop je panelový na rozpon 10,1m, dĺžka panelov je 10,5m. Nosná konštrukcia terás je oceľová, osadená na betónových pilierikoch. Obvodové múry, sa prevedú v stavebnom systéme POROTHERM. Priečky budú sadrokartónové, napr. KNAUF.

Autori: Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, Ing. Peter Hevier, ©2008 Ateliér A11 s.r.o.


Post Your Thoughts