NEW WAVE BUILDING

NEW WAVE BUILDING

Jestvujúci objekt sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Lokalita bola intenzívne urbanizovaná v prvej polovici minulého storočia. Susediaca budova YMCA bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti prebieha v blízkosti výstavba výškového bytového domu. Riešený objekt nie je priamo súčasťou uličnej zástavby, ale je situovaný medzi susednými stavbami v hĺbke oploteného spoločného dvora s vjazdom aj vstupom z Beskydskej ulice.

Technický stav budovy nedovoľuje v súčasnosti jej plnohodnotné využitie. Investor pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu stavebných aj technologických častí, pričom sa rozhodol aktualizovať aj užívateľské parametre objektu. Pôvodne dvojpodlažnú budovu rodinného domu, ktorá v súčasnosti neplní svoju funkciu, je potrebné doplniť nadstavbou v ktorej bude možné realizovať obytnú funkciu. Pôvodné priestory využívané pre obytné funkcie nevyhovujú z hygienického hľadiska súčasným predpisom – nie je možné dosiahnuť potrebné parametre ich presvetlenia a preslnenia.

V navrhovanej nadstavbe sú riešené tri bytové jednotky s vyšším užívateľským štandardom: dva 2-izbové byty na 2.poschodí a jeden 4-izbový byt na 3.poschodí. Nadzemné podlažia bude obsluhovať osobný výťah. Pôvodné podlažia budú využité pre doplnkové funkcie (garáž, domová vybavenosť) a na 1.poschodí budú zrealizované administratívne priestory s potrebným zázemím pre zamestnancov a návštevy. Administratívne priestory budú slúžiť pre rodinnú firmu a budú doplnkovou funkciou rodinného domu. Parkovanie motorových vozidiel pre potreby bytov, ako aj administratívnych priestorov je vyriešené v objekte a na vlastnej parcele pri dome pomocou systému zdvojeného parkovania vozidiel 2PAKR od firmy Logipark a.s.

Navrhované riešenie nadstavby citlivo reflektuje komplikované priestorové vzťahy so susediacimi objektmi a optimálnu orientáciu obytných miestností k svetovým stranám. Základným krokom riešenia je posunutie hmoty nadstavby do priaznivejšej polohy oproti pôvodnej stavbe, čo umožní jej zrealizovanie bez podstatných tieniacich vplyvov na okná susedného objektu. Dynamické tvarové riešenie nadstavby umožňuje lepšiu orientáciu východnej a západnej fasády pre kvalitnejšie preslnenie aj výhľad z obytných miestností navrhovaných bytov.

Samotné architektonické riešenie prináša netradičnú výrazovú formu, ktorá má snahu dodatočne definovať neurčité zaradenie riešeného objektu do urbanistickej kompozície a zároveň pôsobiť ako katalizátor stretnutia súčasnej intenzívnej výstavby s pôvodnou zachovanou stavebnou štruktúrou reprezentovanou, okrem iného, aj národnou kultúrnou pamiatkou. Úpravou vzájomných výškových pomerov a akcentovaním sekundárneho prvku priestorovej skladby (naša budova), vytvárame v priestore dynamický scenár s jedinečným ale ľahko čitateľným príbehom. Expresívne vyjadrenie hmoty nadstavby bude umiernené jej materiálovým a farebným riešením. V takomto vyjadrení ostane stavba iba lokálnym akcentom a nebude narúšať panoramatické pohľady zo svahov Karpát a vzdialenejších výškových budov. Striedma farebnosť bude dodržaná aj pri úprave fasády stavby a bude podporená strohosťou v detaile – v tejto kontrastnej polohe nechá vyniknúť zaujímavú rustikálnu fasádu blízkej pamiatkovej budovy.

Dispozičné riešenie v rekonštruovanej časti stavby ostáva v prevažnej časti zachované. Zmení sa poloha nástupu do objektu a pribudne výťah, obsluhujúci nadzemné podlažia. Suterén bude adaptovaný – bude tu vytvorený spoločenský priestor so zázemím, ktorý bude k dispozícii obyvateľom a zamestnancom na relaxáciu. Časť prízemia bude slúžiť ako zasadacia miestnosť pre kancelárie, ostatné priestory budú rozdelené pre byty ako pivnice. Priestory na 1.poschodí tvoria administratívnu jednotku kancelárií s príslušným zázemím a archívom. Predpokladané obsadenie kancelárií je 6 zamestnancov. Na 2.poschodí budú zrealizované dva dvojizbové byty a na 3.poschodí jeden trojizbový byt ktorý svojou dennou časťou nadväzuje na priestrannú západnú terasu. Obsadenie bytov sa predpokladá pre dvojizbový byt 2 obyvatelia a pre štvorizbový byt 3 obyvatelia. Na pozemku okolo stavby nenavrhujeme podstatnejšie zmeny. Jestvujúce spevnené plochy budú zrekonštruované a budú využité na parkovanie a ako nástupné plochy do objektu.

Autori: Ing. arch. Igor Ščipák, Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, ©2007 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts