Vyberte stranu

Banana house

BYTOVÝ DOM / FLAT HOUSE

Architektonická súťaž na riešenie mestského bytového domu s nájomnými a náhradnými bytmi v lokalite ulice Terchovská, Bratislava, Slovensko. / Architectural competition for the solution of an urban apartment building with rental and replacement apartments in Terchovská Street, Bratislava, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Stavba je navrhnutá ako lineárny objekt s orientáciou bytov na západnú stranu, tienenú pred intenzívnym hlukom. Pavlače za drevenými lamelami na východnej fasáde tvoria protihlukovú bariéru. Oblúkový tvar objektu reaguje na požadované portfólio bytov pri limitoch danej parcely a predpísanej podlažnosti. V bytovom dome je 82 bytových jednotiek. Domová vybavenosť, kobky a technické priestory objektu sú umiestnené rovnomerne na všetkých podlažiach a sú prístupné z pavlačí. Občianska vybavenosť je navrhnutá v kontakte s verejným priestorom, rozšíreným v exponovanej polohe o malé námestie. Prevádzky sú zásobované priamo z parkoviska. Garáž je navrhnutá pod objektom ako čiastočne zapustené 1.PP, kde sú situované aj tri vstupy do bytového domu. Prístup je riešený bezbariérovo. Vjazd, ako aj ďalšie parkovanie je na Terchovskej ulici, ktorú navrhujeme riešiť ako obytnú zónu. Jestvujúcu cyklotrasu v línii Rožňavskej ulice navrhujeme predĺžiť cez križovatku s Galvaniho ulicou a plánovanú cyklotrasu O7VB realizovať vo variante východná strana Galvaniho ulice. Situovanie navrhovaného objektu rešpektuje polohy označených hodnotných drevín.

©2019 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Tibor Ištok