Vyberte stranu

Chyne school

ZÁKLADNÁ ŠKOLA / ELEMENTARY SCHOOL

Architektonická súťaž na novostavbu základnej školy s polyfunkciou v obci Chýňe, Česká republika. / Architectural competition for the new construction of a multipurpose primary school in the village of Chýňe, Czech Republic.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Školní budova ve které je snadné a příjemné se pohybovat. Prosvětlené prostory s výhledem do zeleně. Stavba, která nic nezakrýva – vše je možné vidět, na vše se dá zeptat. Naše řešení areálu a budovy komunitní školy dáva k dispozici prostory a jejich vazby. Využití všech možností jenž poskytují nevíme popsat, je ich mnoho. Záleži na užívatelích jestli je objeví a využijí. Pokud to budou dělat s takovým nadšením, jako budovali myšlenku komunitní školy, tak o tom nepochybujem. Koncept školního areálu navazuje na zrealizované a plánované obecné investice. Línie Višňovky přímo navazuje na nástupní prostor školy a trasa je prodloužena vedle budovy školy až do plánovaného parku, nebo odbáčí a směruje vedle budovy služeb a bazénu do sportovního areálu. Odsud je možné také projít do parku nebo pokračovat směrem na Rudenskou ulici. Dopravní obsluhu budov a areálu je potřebné řešit s ohledem na plánovaný režim – pokud bude k dispozici „dostatečné“ parkováni, bude ťežké přivést k životu alternatívni spůsoby dopravy (kolo, autobus). Také je potřebné zabezpečit, aby zaměstnanci mohli ve „špičce“ pohodlně zaparkovat. Navrhujem parkováni řešit samostatně pro zaměstnance a oddělit také delší parkování návšťěv a rodičů od prostor pro vykládaní žáku („ve špičce“ místa jen pro zastavení – také eventuelně zastávka autobusu, pokud by se prispůsobil směr příjezdu).

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Školnímu areálu už na první pohled vládne atrium – univerzální prostor s průměrem 50 metrů. Předpokládáme jeho využití zejména pro bezpečný školní dvůr a pro školní družinu. Je zde možné uvažovat s mnoha dalšími aktivitami školy od venkovní výučby (prostor není v kontaktu se žádnou učebnou), přes školní akce až po aktivity zájmových kroužků. Atrium je k dispozici také pro obecné aktivity. Je možné zde pohodlně zorganizovat hudební koncert nebo divadelní představení s dosahem na veškeré potrebné vybavení. Mohou zde probíhat i vícedenní společenské akce nebo výstavy, jenž je vhodné na noc bezpečně uzavřít. Atrium je možné začlenit také do souboru prostor pro rozsáhlejší obecní aktivity (třeba obecní olympiádu) jenž mohou paralelně probíhat také v sportovním areálu a obecním parku, nebo na Višňovce. Návrh školní budovy tyto vazby nejen zohledňuje, ale umožňuje zapojit také vnitřní prostory školy jako aulu nebo tělocvičny, bez zásadního omezení školního vyučování. V jižní poloze na parcele školy jsme vyčlenili prostor pro školní zahradu s přístupem přímo ze školy. Podobně bude možné tenhle přístup využít pro návštěvu plánovaného obecního parku co jistě ocení zejména školní družina. Dle našeho názoru je vhodné zřídit v parku uprostřed zeleně, jako prostorové těžiště, malý amfiteátr. Ten bude, mimo jiné, sloužit také potrebám školy pro venkovní výučbu v příjemném a klidném prostředí. Stavební objekty jsou rozčleněny z provozních důvodu a kůli plánované etapizaci výstavby. Jejich vzájemné řazení zohledňuje nejen provozní vazby, ale také prosvětlení a optimální orientaci ke světovým stranám. Základním omezením, které sme si stanovili, je výučbya maximálně ve dvou patrech – ideálně pro každý stupeň zvlášť, co se nám podařilo s výjmkou jazykových učeben pro (ty sme pro oba stupně združili z prostorových, ale také provozních důvodu). Školní budova je navržena se dvěma trakty, jak konstrukčně tak provozně. Vnější trakt o šířce 6,5 metrů je obsazen učebnami a dalšími prostory. Vnitřní trakt, šířky 5,5 metrů, je hlavní komunikaci budovy, pojímá šatny žáků a zároveň tvoří prostory pro relaxaci. Jedině jídelna a knihovna formálně využívají celou šířku stavby, provozní koncept ale respektují – tudíž komunikace tvoří kruh, pokud není z provozních důvodů uzavřena jídelna, nebo knižnice.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Objekt školy včetně tělocviní haly je navržen v konstrukčním systému z lepeného lamelového dřeva (LLD). Sloupy jsou založeny na patkách a částečně na zděném suterénu sloužícím mimo jiné pro vyrovnáni svahu parcely. Horizontální vazníky jsou ukládany kolmo na fasády, je tak umožněno maximální prosvětlení interiéru. Stropní desky a dělíci konstrukce jsou navrženy také z LLD systému, stavba je přísně modulováná, a všechny konstrukce jsou v interiéru plně přiznány. Rovněž jsou volně pod stropy vedeny všechny horizontální instalace s využitím radiálních tras. Prostupy skrz stropní desky navrhujeme řešit systematicky u pat sloupů přípojnými body tak, aby bylo možné dělíci konstrukce v případě potřeby efektívně reinstalovat a učebny přizpůsobovat ve smyslu modulace, měnícim se požadavkům na výučbu (v dlouhodobém horizontu). Navržený adaptační potenciál budovy navrhujem využít také při realizaci epoxidových podlah, jenž budou realizovány pro každé patro naráz jako velikoplošní, ještě před rozdělením na jednotlivé prostory. Od navržených stavebních řešení si kromě jiného slibujeme i podstatné snížení realizačních nákladů. Pro obě tělocvičny navrhujeme zrealizovat společnou halu. Mezi tělocviční halou a budovou školy je navržen prostor auly s vlastní konstrukční výškou pro potřeby akustiky. Aula půdorysně navazuje na konstrukční modulaci haly. Překrytí bazénu navrhujeme realizovat identickou konstrukcií jako tělocvičny. Zázemí bazénu stejně jako budovu služeb (pronajímatelné prostory) navrhujeme jako jednoduché přízemní murované objekty.

©2015 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka