Vyberte stranu

Cris Cross

CENTRÁLNY KRÍŽ / CENTRAL CROSS

Centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom, pre investora – Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Všetkých svätých v Humennom, Slovensko. / Central cross at the city cemetery in Humenno, for the investor – Roman Catholic Church, parish of All Saints in Humenno, Slovakia.

 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Mestský cintorín je v pomerne prudko stúpajúcom teréne, vo svojej hornej časti končiaci na návrší. Hlavné dopravné a pešie nástupné plochy sú v jeho dolnej časti z ulice Janka Kráľa a ulice Brestovskej. Areálová komunikačná osnova vyplýva z daností terénu a je komponovaná osovo do svahu, pričom hrobové polia sú ukladané po vrstevnici. Hore je plánovaný nový vstup do areálu s parkoviskom. V území sú položené rozvody inžinierskych sietí areálová dažďová a drenážna kanalizácia, vodovod a vedenie NN a vo vrchnej časti VN (plánované na preloženie ako zemné). Miesto osadenia navrhovaného objektu kríža s plochami pre sviečky je na jestvujúcom zatrávnenom ostrovčeku v strednej časti cintorína. Os ostrovčeka je v smere cca V-Z. Kompozícia je optickým uzáverom stúpajúcej areálovej komunikácie. Panelový objekt kríža bude osadený tak, aby neobmedzoval objazdnosť ostrovčeka. Stúpajúca komunikácia je lemovaná nízkou parkovou zeleňou. Trasa areálovej dažďovej kanalizácie ide popri ostrovčeku, nie cez stred (potvrdené zemnou sondou), pričom v hornej časti ostrovčeka končí 2 uličnými vpusťami, ktoré sú prepojené v mieste navrhovaného spojovacieho chodníka.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Priestorová forma objektu je komponovaná ako miesto pre zastavenie, modlitbu, uloženie sviečky na vyhradené plochy. Ide o kompozíciu panelovej skulptúry a hranolových telies rozmiestnených voľne na jestvujúcej ploche zatrávneného, stúpajúceho ostrovčeka šošovkového tvaru. Ideovo ide o priestorové vyjadrenie a parafrázu na evanjeliové udalosti Utíšenie búrky na mori (Mt 8.23-27). Vertikálny, ohnutý panel s otvorom v tvare kríža vyjadruje napnutú lodnú plachtu, kompozícia múrikov vytvárajúcich systém plôch so sviečkami znázorňujú ohraničenie lode a jej osadenie. Výška panela kríža je na kóte +4,320, pričom východiskovou výškou ±0,000( t.j. 211,05 m.n.m podľa THM), je horná výška základu panela. Výška múrikov je do 0,7m a hlavná plošina na ukladanie sviečok, s úrovňou na kóte -0,100, je na jednom sa zapúšťa do stúpajúceho terénu (v mieste prepájajúceho chodníka). Asfaltové plochy jestvujúcej komunikácie budú prepojené chodníkom z betónovej dlažby tmavosivej farebnosti asfaltu. Základné hmotovo – priestorové riešenie rešpektuje pozdĺžnu orientáciu vymedzeného ostrovčeka a rozmiestnenie jestvujúcej parkovej zelene. Oporné múriky a samotný motív kríža je riešený ako voľná kompozícia jednoduchých hmôt. Reflektuje na biblický odkaz loďky s učeníkmi na rozbúrenom mori, a nástup ku krížu v svahu – úzku a namáhavú cestu životom. Súčasťou priestorovej kompozície sú oporne múriky rôznych výšok. Svojím umiestnením gradujú kompozíciu smerom ku krížu. Zároveň slúžia na ukladanie sviečok. Sú v kontakte s komunikáciou a je možné vstupovať medzi nich prepojovacím chodníčkom. Stúpajúci terén vnútri ostrovčeka je zatrávnený.

KONŠTRUKČNO MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Kríž je riešený ako ohnutá železobetónová stena v pohľadovom prevedení s prepojenou výstužou na základ. Konštrukcia steny plošiny na ukladanie sviečok je betónová, steny sú z pohľadového betónu, vrch je krytý kamennými doskami. Múriky pri kríži a pri plošine majú kamenný obklad upevňovaný na betónové jadro. Vlastná konštrukcia kríža je navrhnutá ako monolitická železobetónová stena premenlivej krivosti a hrúbky celkových rozmerov 2700 x 4200mm. V mieste kotvenia železobetónovej steny bude pri betonáži do základovej pätky osadená betonárska výstuž – tvar a dimenzie výstuží kríža a kotvenia sú spracované v diely Statika. Hrúbka nosnej časti steny vo votknutí do základu je 180mm, k okrajom sa zmenšuje na 140mm. Hrúbka steny sa zväčší o požadovanú rezervu pre stvárnenie reliéfnej kresby o 25mm. Na odliatie bude použitý vzhľadom na požadovanú dlhodobú odolnosť poveternostným vplyvom čo najkvalitnejší betón (staticky prepočet je na betón B15) a zváži sa použitie pozinkovanej výstuže na zamedzenie výkvetu hrdze na povrch.

©2005 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Michal Šimurda