Vyberte stranu

Eset

CENTRÁLA / OFFICE

Architektonická štúdia nového vývojového a riadiaceho centra spoločnoosti ESET v priestoroch bývalej nemocnice na Patrónke v Bratislave, Slovensko. / Architectural study of the new development and management center of the company ESET in the premises of the former hospital on Patrónka in Bratislava, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Návrh konceptu prešiel intenzívnym tvorivým vývojom. Od solitérnych kancelárskych budov spájaných sieťou komunikačných mostov (pracovne neurónová sieť) sme sa posunuli ku konceptu nazvaného včelie plásty. Jednalo sa o súbor zložený zo segmentov s kancelárskymi blokmi, zavesenými medzi veže komunikačných uzlov v hexagonálnej sieti. V ďalšom vývoji sme minimalizovali veže na tubusové komunikačné jadrá a budovy sme transformovali do kompaktnej štruktúry zo vzájomne pospájaných prstencov, ktorá je rozpracovaná do tejto štúdie. Výsledná stavba sa prejavuje ako zvlnená horizontálna hmota ktorej segmenty sa vynárajú zo zelene a jej presklenné fasády ju násobia v odrazoch. Kompozičné ťažisko tvorí predsunutá hala s auditóriom posadená na betónovom podstavci hromadných garáží pri frekventovanej križovatke. Pod ňou je označenie areálu ktoré textom navádza ku vstupnej rampe. Tadiaľ príde návštevník na malé námestie pred hlavný vstup do budovy. Pozícia vstupu je označená logom firmy. Náš zámer bol, aby identifikácia firmy nepôsobila dominantne, ale skôr organizačne. Pri riešení areálu je podstatné odkloniť hluk z komunikácií. Túto funkciu v súčasnosti plní hluková bariéra, ktorá tvorí zároveň hranicu areálu v línii od juhovýchodu po juhozápad. Hľadali sme menej konfliktné riešenie do mestského prostredia a využili sme výškové súvislosti v území. Areál sme v kritickej polohe zdvihli nad dopravné línie a situovali sme ho na spomínaný objekt garáží v podobe velikej terasy, ktorá plní rovnakú funkciu no nepôsobí ako bariéra. Okrem tejto funkcie hrana terasy usmerňuje komunikačné trasy súbežné s ulicami tak, aby nezasahovali do odpočinkovej zóny vytvorenej v areáli.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Využitie moderného zabezpečenia prístupovým systémom umožňuje, že budova je z areálu prístupná cez početné tubusové schodiská s výťahom v pravidelných vzdialenostiach (40m) po celej dispozícii. Hlavný nástup je riešený cez foyer centrálneho prstenca z východnej strany, kde náväzuje na informačný pult a hlavné schodisko. Rozľahlý prízemný priestor je viacúčelový, členený na reprezentačnú a odpočinkovú zónu s výstavnými priestormi, komunikačné plochy aj plochy pre parkovanie bicyklov a  segwayov. Prstenec uzatvára vnútorné nádvorie určené výhradne pre potreby firmy, ináč je areál voľne prístupný. Horizontálne rozloženie stavby vyžaduje nový názor na pohyb v budove. Inšpiráciu sme hľadali v bežnej štruktúre ulice a využití moderných technológii. Celý objekt prevádzkovo funguje ako malé mestečko, kde sú kritické dochádzkové vzdialenosti do 350 metrov. Pre tento účel sú patrične dimenzované komunikačné priestory (šírka 5,5m) a sú členené na peší aj zrýchlený pohyb. Vonkajší koridor šírky 2,5 metra slúži pre zrýchlený pohyb, vnútorný pre peších a na stretávanie a odpočinok zamestnancov. Sú tu situované telefónne búdky, konzultačné priestory, odpočinkové sedenia, žinenky na cvičenie a parkoviská pre segwaye. V dopravných uzloch sú značené bezpečné prechody cez zrýchlenú zónu. Pre efektívny tranzit sme do galérií foyeru navrhli dve rampy pre segwaye. Kancelárske priestory sú riešené po vonkajšom obvode fasády, pri schodiskách sú pravidelne doplnené vybavením – toalety a kuchynky. Na 3.NP A 4.NP Sú cez kuchynky prístupné priestranné odpočinkové strešné terasy. Administratívna štruktúra je efektívne prepojená na halu s auditóriom aj športovú halu. Umožňuje to komfortné využitie doplnkovej vybavenosti zamestnancami firmy. Haly sú prístupné priamo z areálu aj z garáže pre potreby verejnosti. Prevádzkové riešenie spomínaných budov je navrhnuté tak, aby nástupné body a pohybové trasy zamestnancov firmy a verejnosti neboli v kolízii. V parteri auditória je situovaná reštaurácia s kuchyňou pre potreby firmy aj s možnosťou stravovania verejnosti. Predpokladá sa, že kuchyňa zabezpečí kapacitne aj dovoz stravy pre materskú škôlku. Športová hala je na 1.PP Doplnená sociálnym vybavením pre zamestnancov aj pre verejnosť, ktoré by veľmi účinne doplnilo vstupný priestor do rekreačnej zóny železná studienka. Podobný deficit v tejto polohe predstavuje absencia kapacít parkovania. Aj v tejto otázke bola zapracovaná ústretovosť investorov do riešenia a situovanie hromadných garáží zohľadňuje možnosť ponúknuť ich kapacitu v dňoch pracovného pokoja verejnosti. Objekty apartmánov sú prístupné priamo z vlastnej parkovacej plochy. Na prízemí sú technické priestory údržby a garáž na bicykle. Na každom podlaží sa nachádzajú tri apartmány a spoločná terasa. Na 2.NP Je z terasy priamy prístup do lesa. Apartmány členíme na obývací priestor v náväznosti na vstupnú zónu a kuchyňu. Spálňa je organizačne oddelená blokom sociálneho zariadenia do kľudovej polohy na opačnej strane vstupu. Škôlka s areálom ihrísk, s kapacitou pre 90 detí je umiestnená v kľudnej zóne pri lese. Prístup do škôlky je cez priestranné závetrie so schodiskom. Tu nastupujú cez vlastné šatne mladšie aj staršie deti a deti predškolskej prípravy na poschodie. Priestory na 2.NP Nevyužívajú areálové ihriská, ale majú vlastný školský dvor na terase strechy 1.NP S priamym prístupom do lesa. Uprostred dispozície na 1.NP Je dovoz a príprava stravy v náväznosti na stravovacie priestory. Deti predškolskej prípravy sa (v rámci prípravy na školský režim) presúvajú stravovať na prízemie.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Konštrukčný systém kancelárskej budovy predpokladá realizáciu z monolitických obojstranne vykonzolovaných stropných dosiek osadených na železobetónových stĺpoch. Dilatácia stavby v segmentoch dĺžky cca 40m rozdeľuje štruktúru na samostatné statické celky, ktoré sú zavetrené monolitickými tubusovými jadrami. Budovy s veľkopriestormy (auditórium a športová hala) sú koncipované tak, aby sa tieto nachádzali v hornej časti stavby a boli efektívne uložené na hustejšej statickej schéme vertikálnych podpier. Strechy nad veľkopriestormi sú uvažované z priestorových oceľových priehradových konštrukcií, zavesených na tubusových jadrách. Pri streche auditória sa musí zohľadniť aj úžitkové zaťaženie z uvažovaného heliportu. Hromadné garáže sa zrealizujú v odkope a dodatočne prisypú. Predpokladáme použitie vodostavebného betónu. Dvojpodlažná konštrukcia bude zrealizovaná ako monolitické dosky na štruktúre stĺpov, ktoré sú zorganizované tak, aby bol priestor garáže optimálne využitý. Vertikálne konštrukcie zostupujúce do garáže zo stavieb nad ňou musia byť prirodzene rešpektované. Prakticky všetky fasády v areály sú presklenné s výnimkou garáže a časti fasád škôlky a apartmánov na 1.NP, ktoré sú v kontakte s terénom. Kruhové tvary fasád a slnolamy zo stavebnej textílie napnutej na oceľovú konštrukciu zabezpečujú, aby nedochádzalo v stavbe ku nadmerným tepelným ziskom. Pri konštrukčných výškach 6m na 1.NP A 4m vo vyšších podlažiach získame prívetivé presvetlené priestory. Areál je koncipovaný tak, aby kancelárie využívali prevažne priehľady do zelene. Komunikačné priestory situované pri vnútorných fasádach prstencov majú priehľady do vnútorných nádvorí. Interiérové deliace konštrukcie kancelárskych priestorov navrhujeme tiež transparentné s patričnými parametrami hlukovej nepriezvučnosti. Potrebná miera intimity bude riešená nastaviteľnými žalúziami. Ostatné deliace konštrukcie budú realizované ako montované zo sadrokartónu obdobne, ako podhľady v ktorých budú ukryté inštalačné rozvody. Výroba tepla a chladu je uvažovaná v jednom systéme reverznou technológiou podľa aktuálnej potreby. Strojovňa systému bude umiestnená v technickom objekte pri obslužnom vstupe do areálu z mokrohájskej ulice. Objekt je navrhnutý ako podzemný, nad terénom sa prejaví iba suchou chladiacou vežou. Stavba bude zásobovaná z centrálneho rozvodu vedeného v stropoch celou stavebnou štruktúrou. Do objektov škôlky a apartmánov budú média dopravované v zemnom kolektore. Stavba bude vybavená systémom umelého vetrania s rekuperáciou a úpravou vzduchu. Klimatizačné jednotky budú rozmiestnené na strechách objektov decentralizovane, aby sa minimalizovali požiadavky na objemy prepravovaného vzduchu a dimenzie rozvodov. Zariadenia bude potrebné citlivo zakomponovať do štruktúry stavby. Zelené strechy zadržia časť zrážkovej vody, napriek tomu objem zrážkovej vody odvedenej zo striech bude predstavovať približne 1500m3 dažďovej vody ročne. Zachytením do retenčných nádrží môže časť dažďovej vody pokryť spotrebu zavlažovacích systémov celého areálu. Pre efektívnosť vodného hospodárstva je podstatné optimálne nastavenie objemu zásobníkov a polievacieho režimu.Plocha nepochôdznych striech má výmeru 4260m2 (bez vedľajších objektov a strechy nad auditóriom, kde je priestorová rezerva pre pozíciu heliportu). Tento priestor má potenciál na vybudovanie výkonného fotovoltaického poľa z bežných panelov alebo efektívnych rotujúcich článkov spin cell.Integrovanie spomínaných ekologických technológií do prevádzky stavby je potrebné preveriť z hľadiska nákladov a návratnosti. Vzhľadom ku klimatickým podmienkam v území a parametrom uvažovanej stavby je predpoklad ich efektívnosti priaznivý.

©2017 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Michal Šimurda