Vyberte stranu

Holubník

BYTOVÝ DOM / FLAT HOUSE

Architektonická súťaž na riešenie mestského bytového domu s nájomnými a náhradnými bytmi v lokalite ulice Terchovská, Bratislava, Slovensko. / Architectural competition for the solution of an urban apartment building with rental and replacement apartments in Terchovská Street, Bratislava, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Návrh obytného objektu prináša alternatívny pohľad na nájomné bývanie. Rozdelenie bytov do piatich stavebných sekcií, vzájomný vizuálny kontakt a spoločný pobytový priestor na streche parkoviska sú prvky, ktoré majú ambíciu priniesť do nájomného bývania aktívny komunitný život a primeranú mieru sociálnej kontroly. Väčšina z 87 bytov je od intenzívneho hluku tienená stavebnými konštrukciami a orientáciou fasády. Pobytový priestor na zelenej streche parkoviska je proti hluku chránený polohou. Tento priestor nie je verejný, je prístupný z jednotlivých bytových sekcií na úrovni 1.NP. Tu je vždy situovaná aj domová vybavenosť. Pivničné kobky sú umiestnené pri bytoch. Navrhované byty majú výhodnú dispozičnú geometriu – pomer hĺbky traktu ku pričlenenej fasáde. Garáž je situovaná na 1.PP, čiastočne zapustenom do terénu. Nástupy do bytových sekcií sú vyriešené z úrovne garáže aj ulice. Vjazd do garáže ako aj ďalšie parkovanie je na Terchovskej ulici, ktorú navrhujeme riešiť ako obytnú zónu. Plánovaná cyklotrasa v riešenom priestore obchádza exponované pešie trasy a zástavku MHD. Prepája jestvujúcu cyklotrasu na Rožňavskej ulici s uvažovanou trasou súbežne s Galvaniho ulicou. Realizácia objektu predpokladá výrub dvoch evidovaných drevín, všetky ostatné je možné zachovať vrátane štyroch stromov s vysokou dendrologickou hodnotou.

©2019 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Tibor Ištok