Vyberte stranu

Lekno

PAMÄTNÍK / MONUMENT

Výtvarno – architektonická súťaž na pamätník obetiam Covid-19, Ružinov ( jazero „Rohlík“) Bratislava, Slovenská republika. / Art and architecture competition for the memorial to the victims of Covid-19, Ružinov (lake „Rohlík“) Bratislava, Slovak Republic.

 

IDEA A FILOZOFIA

Čas, niekedy utečie ako voda, inokedy akoby stál. Takúto odpoveď prináša koncepcia návhu multifunkčného pietneho miesta. Slovanská mytológia o svätojánskej noci kde nadprirodzené sily ožívajú a brána medzi svetmi sa otvára, vďaka čaru tohto dátumu máte možnosť spojiť sa s duchmi zomrelých či tajomnými bytosťami. Veľkú rolu zohráva najmä oheň, voda a zeleň. Vykonávajú sa aj rôzne rituály, ako napríklad skákanie cez oheň, hádzanie vencov do vody alebo trhanie liečivých byliniek na lúke. Tieto zvyky a tradície počas svätojánskej noci nám boli inšpiráciou. Tradícia v širšom zmysle je naša inšpirácia pre experimentálny dizajn s dôrazom na nápaditosť, estetiku a ekológiu. Náš koncept rozvíja dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a čistej podobe v aplikácie súčasnej architektúry a dizajnu. Dielo integruje umenie, dizajn a remeslo realizované v konečných materiáloch – kov, betón s environmentálnou relevanciou.

URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Objekty, inšpirované flórou v subtílnej organickej podobe, s akcentom na splynutie v danom území. Práca s jednoduchým tvaroslovím sa premieta do samotnej architekúry prvkov a objektov. Triviálnou úpravou terénu voči rovinatej ploche, a umiestnenie inštalácie do centrálnej časti jazera vzniká zoskupenie kruhových objektov akoby prirodzene rástli v danej vodnej ploche odjakživa. Návrh jemne modeluje a naväzuje na navrhnutú topografiu územia. Naše riešenie v danom parku počíta so vznikom priestoru pre nové vizuálne a funkčné zážitky. Samotné riešenie objektu pamätníka má ponúkať nielen pietnu funkciu ale aj celoročné voľnočasové aktivity alebo mini podujatia a akcie. Základ tvoria miere prefabrikované stavebné výrobky, hoci v minulosti bežné, dnes už nevšedné. Navrhované rozmiestnenie komunikácii pozdĺž celého riešeného územia podporuje potenciál komplexného využitia daného pamätného miesta. Otvorenosť konceptu zase ponúka možnosti variácie či modifikácie a rastu riešenia bez straty koncepcie. Park o jeho okolie prirodzene počíta s pohybom návštevníkov z priľahlých urbanizovaných území. Vo výsledku náš návrh chce byť verejným priestorom pre všetkých.

KONŠTRUKČNO – TECHNICKÉ  RIEŠENIE

Kruhový objekt (list lekna) je riešný ako železobetónová konštrukcia v troch veľkostných rozmeroch o priemeroch 1,5m, 2m a 2,5m. Vrchnú kruhovú časť (list lekna) nesie železobetónový stĺp s priemerm 30cm a hlavicou rozširujúcou sa až na plný rozmer vrchnej časti. Výška stĺpu je závislá od výšky vodnej hladiny v danom bode osadenia. Stĺp je v spodnej časti ukotvený kovovou pätkou k telu piloty. Hĺbka piloty je závislá od veľkosti neseného objektu a miesta osadenia (voda alebo breh). Svietnik (kvet lekna) je riešený ako kovová konštrukcia (nerezový plech) lievikovitého tvaru s perforáciou v hornej časti telesa. Objekt svietnika je osadený na kovových (nerezových) stĺpikoch s priemerom 10cm. Výška stĺpiku je závisla od výšky vodnej hladiny v danom bode osadenia. Stĺpik je v spodnej časti ukotvený pätkou k telu pilotky. Hĺbka pilotky je závislá od miesta osadenia (voda alebo breh).

©2022 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Lenka Bajcurová, Ing.arch. Noro Sládečka, Mgr.art. Michal Staško,