Vyberte stranu

NBS

REKREAČNÝ AREÁL / RECREATION AREA

Architektonická súťaž na riešenie trvalého záložného pracoviska NBS s rekreačnou funkciou v lokalite Kremnica, Slovensko. / Architectural competition for the solution of a permanent back-up NBS workplace with a recreational function in Kremnica, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Kremnická lokalita je jedinečná objavmi viacerých minerálov, ktorých výskyt sa nepotvrdil inde vo svete. Vzhľad kryštálov a štruktúry kryštalických mriežok sú formálnou inšpiráciou architektonického stvárnenia navrhovanej budovy. Situovane objektu na severnom svahu si vyžiadalo optimalizáciu riešenia preslnenia stavby a okolia. Ustupujúca hmota severných fasád minimalizuje tienenie pozemku stavbou a svetelné studne schodísk preslňujú hĺbku dispozície spodných podlaží. Strešnú rovinu ustúpeného podlažia navrhujeme využiť pre osadenie solárnych panelov. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Príjazd do areálu sme v súlade s terénnymi danosťami koncipovali ako dvojúrovňový, čo umožnilo zabezpečiť zásobovanie a zaparkovať tretinu automobilov v podzemnej garáži. Každé podlažie má kontakt s terénom, ktorý umožňuje pohyb pešo alebo na bicykli v areáli. Tieto trasy prepájajú areálové prvky a umožňujú pohyb medzi Angyalovým domom a navrhovaným objektom. Pre prípad potreby sú kapacity navrhovanej budovy pripravené ubytovanie z Angyalovho domu presunúť do ubytovacích kapacít navrhovanej budovy, aby bol zabezpečený komfort a bezpečnosť pracovníkov. Prevádzkové riešenie stavby umožňuje nerušený súbeh rekreačnej aj vzdelávacej funkcie zdvojením možnosti vertikálneho pohybu po budove. Východné schodisko je navrhnuté primárne pre využitie rekreantmi, západné schodisko prepája s ubytovaním administratívne a vzdelávacie priestory. Sprístupnenie izieb cez chodbové niky znižuje rušivé vplyvy susediacich ubytovaných. Využitie riešenia bezkolíznosti prevádzok je potrebné nastaviť prevádzkovými predpismi budovy. 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Nestabilné podložie si vyžiadalo riešenie kompaktnej stavby s jednoduchým založením na doske, pod ktorou sa podložie spevní tryskovou injektážou cez klznú plochu zosuvu. Zároveň navrhujeme v areáli minimalizivať všetky líniové stavby náchylné na poškodenie zosuvom horniny vrátane stavebného prepojenia angyalovho domu s navrhovaným objektom. Ako konštrukčné riešenie budovy je navrhnutý želozo betónový stenovo stĺpový nosný systém v modulovej osnove 5,2m. modulácia je na 2.np v sekciách porušená veľkorozponovými panelmi pre potreby riešenia priestorov wellnes a garáže.

©2023 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka