Vyberte stranu

NewWave

POLYFUNKČNÝ DOM / MULTIFUNCTIONAL HOUSE

Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného domu, Bratislava, Slovensko / Reconstruction and extension of a multifunctional building, Bratislava, Slovakia

 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Navrhované riešenie nadstavby citlivo reflektuje komplikované priestorové vzťahy so susediacimi objektmi a optimálnu orientáciu obytných miestností k svetovým stranám. Základným krokom riešenia je posunutie hmoty nadstavby do priaznivejšej polohy oproti pôvodnej stavbe, čo umožní jej zrealizovanie bez podstatných tieniacich vplyvov na okná susedného objektu. Dynamické tvarové riešenie nadstavby umožňuje lepšiu orientáciu východnej a západnej fasády pre kvalitnejšie preslnenie aj výhľad z obytných miestností navrhovaných bytov. Samotné architektonické riešenie prináša netradičnú výrazovú formu, ktorá má snahu dodatočne definovať neurčité zaradenie riešeného objektu do urbanistickej kompozície a zároveň pôsobiť ako katalizátor stretnutia súčasnej intenzívnej výstavby s pôvodnou zachovanou stavebnou štruktúrou reprezentovanou, okrem iného, aj národnou kultúrnou pamiatkou. Úpravou vzájomných výškových pomerov a akcentovaním sekundárneho prvku priestorovej skladby (naša budova), vytvárame v priestore dynamický scenár s jedinečným ale ľahko čitateľným príbehom. Expresívne vyjadrenie hmoty nadstavby bude umiernené jej materiálovým a farebným riešením. V takomto vyjadrení ostane stavba iba lokálnym akcentom a nebude narúšať panoramatické pohľady zo svahov Karpát a vzdialenejších výškových budov. Striedma farebnosť bude dodržaná aj pri úprave fasády stavby a bude podporená strohosťou v detaile – v tejto kontrastnej polohe nechá vyniknúť zaujímavú rustikálnu fasádu blízkej pamiatkovej budovy.

DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Dispozičné riešenie v rekonštruovanej časti stavby ostáva v prevažnej časti zachované. Zmení sa poloha nástupu do objektu a pribudne výťah, obsluhujúci nadzemné podlažia. Suterén bude adaptovaný – bude tu vytvorený spoločenský priestor so zázemím, ktorý bude k dispozícii obyvateľom a zamestnancom na relaxáciu. Časť prízemia bude slúžiť ako zasadacia miestnosť pre kancelárie, ostatné priestory budú rozdelené pre byty ako pivnice. Priestory na 1.poschodí tvoria administratívnu jednotku kancelárií s príslušným zázemím a archívom. Predpokladané obsadenie kancelárií je 6 zamestnancov. Na 2.poschodí budú zrealizované dva dvojizbové byty a na 3.poschodí jeden trojizbový byt ktorý svojou dennou časťou nadväzuje na priestrannú západnú terasu. Obsadenie bytov sa predpokladá pre dvojizbový byt 2 obyvatelia a pre štvorizbový byt 3 obyvatelia.Na pozemku okolo stavby nenavrhujeme podstatnejšie zmeny. Jestvujúce spevnené plochy budú zrekonštruované a budú využité na parkovanie a ako nástupné plochy do objektu. Nádoby na odpad pre administratívne priestory aj byty budú umiestnené na parcele investora.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavebné úpravy na jestvujúcich konštrukciách v interiéri sú väčšieho rozsahu  z dôvodu protipožiarneho zabezpečenia budovy podľa platnej vyhlášky. Ich rozsah je zrejmý z prebiehajúcich búracích prác. Na nové murivá budú použité pálené tehly z búracích prác resp. aktuálny tehlový stavebný systém (POROTHERM a pod.). Nad prízemím bude zrealizovaný nový, nehorľavý strop z keramických tvárnic do oceľových nosníkov (Hurdis) resp. strop bude zrealizovaný zo železobetónu ako rebierkový, osadený v kapsách muriva jestvujúcich stien (konkrétne riešenie bude potvrdené podľa montážnych možností na stavenisku). Nadstavba bude zrealizovaná na ŽB doskách murovaním z ľahkých murovacích materiálov (HEBEL a pod.) aby sme obmedzili dodatočné priťaženie základov. V priestoroch interiérov budú položené nové podlahy. Steny a stropy budú opatrené stierkou a budú osadené nové interiérové dvere. Inštalácie inžinierskych sietí budú zrealizované pre súčasné potreby dispozičného riešenia. Fasáda bude zateplená, opatrená novými oknami a vstupnými dverami. Spodná stavba bude zabezpečená sanáciou proti zemnej vlhkosti: elektroostmózou muriva suterénu a podrezaním murovaných konštrukcií prízemia v nepodpivničenej časti stavby. Na prízemí bude potrebné použiť sanačné omietky a  zatepľovací systém s dostatočnou difúziou (Baumit open a pod.). Stavba bude ukončená dreveným atypickým krovom osadeným na nosnej ŽB doske nad 3.poschodím. Na stropnej doske bude položená aj strešná tepelná izolácia. Priestor „krovu“ bude sprístupnený stropným výlezom zo schodiska opatreným vyklápacími schodami. Strecha bude prístupná z priestoru „krovu“ strešným výlezom s pevne zabudovaným rebríkom. Hmota nadstavby vrátane strechy bude opláštená ušľachtilým plechom. 

©2007 Ateliér A11 s.r.o.: Ing. arch. Igor Ščipák, Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová