Vyberte stranu

Rusovce

BYTOVÝ DOM / FLAT HOUSE

Architektonická štúdia obytnej zóny pozostávajúcej z bytových domov, rodiných domov a polyfunkčného objektu v lokalite Rusuvce, Bratislava, Slovensko. / Architectural study of a residential area consisting of apartment buildings, family houses and a multifunctional building in the Rusuvce area, Bratislava, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Architektonické riešenie objektov definuje charakter plánovanej obytnej zóny. V riešených urbanistických sektoroch je možné uvažovať s primeranou typizáciou zástavby, či už polyfunkčných objektov alebo rodinných domov. Jedná sa o efektívne vybudovanie nosnej priestorovej štruktúry, na ktorú je možné nadviazať pri budovaní ďalších sektorov. Využitím typizácie zástavby sa nerozumie iba ekonomické zjednodušenie investície, ale práve vytvorenie architektonicky identifikovateľného priestoru s vlastnou atmosférou génia loci, ktorú si prostredie udrží aj po dobudovaní ostatných sektorov, respektíve celej plánovanej obytnej zóny „Rusovce Sever“. Navrhovaná zástavba sa na svojom okraji – ku ceste 1/2 prejavuje rytmickou líniou polyfunkčných stavieb, ktoré tvoria bariéru medzi rušnou komunikáciou a pokojným intravilánom obytnej zóny. Tieto objekty sú navrhnuté tak, aby ku rušnej ceste mali orientované pavlače a do obytnej zóny okná z bytov a apartmánov. Vzájomné usporiadanie stavieb a orientácia fasád ku svetovým stranám poskytujú bytom a apartmánom dostatočnú intimitu a kvalitné presvetlenie a preslnenie priestorov. To platí aj pre objekty rodinných domov, ktoré sú navrhnuté ako dvojbytové. Každá bytová jednotka rodinného domu je orientovaná do svojej časti pozemku tak, aby sa obyvatelia navzájom nevyrušovali. Architektúra objektov rieši aj tienenie nadmerných tepelných ziskov v letných mesiacoch. Pri polyfunkčných domoch je tienenie okien zabezpečené vyložením balkónov, v rodinných domoch sú presklenné plochy tienené markízami zavesenými nad terasami. Vstupy do rodinných domov sú riešené zo severu. Sú definované pergolami, ktoré vstupom dodávajú patričné súkromie. Polyfunkčné objekty majú nástupné a komunikačné priestory riešené systémom pavlačí, ktoré tvoria spomínanú bariéru obytnej zóny pred hlukom a prachom z dopravy. Architektonické riešenie od tvarovo-hmotového konceptu až po farebné a materiálové riešenie kladie dôraz na súlad stavieb polyfunkčných objektov a rodinných domov. Táto jednota je umocnená intenzívnym využitím prírodných prvkov ako sú línie živých plotov a plochy s popínavou zeleňou uplatnené na fasádach navrhovaných objektov. V priestorovej kompozícii je dôraz kladený na jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Ulice sú rytmizované jednoduchými hmotami stavieb, intenzívne doplnenými zeleňou. Architektúra je výraznejšie akcentovaná iba v priestore nástupu do zóny z prostrednej križovatky, aby podporila spoločensko-komunikačné ťažisko verejného priestoru. Vzhľadom k rovnováhe nákladov na výstavbu a kvality materiálového riešenia stavieb sme zvolili kombináciu jednoduchého riešenia omietaných fasád s už spomínanými prvkami drobnej architektúry (markízy, pergoly) a obkladmi. Spomínané prvky a obklady by mali byť materiálovo jednotné. Práve ich inštalácia dá obytnej štruktúre stavebnú identitu, preto do úvahy pripadajú materiály ako drevo, kompozit alebo keramika.

DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Prevádzkový koncept územia je primárne definovaný trasovaním infraštruktúry a návrhom funkčného využitia jednotlivých sektorov. Nástup do našej riešenej zóny je plánovaný severnou a prostrednou križovatkou na ceste 1/2 spájajúcej Rusovce s Bratislavou. Okrem vjazdu sa jedná aj o peší nástup zo zastávok MHD, preto križovatky môžeme považovať aj za určité orientačné a spoločensko-komunikačné uzly. Severná križovatka na okraji obytnej zóny bude z tohto hľadiska charakterizovaná najmä väzbou na vybavenosť v sektore 21 a ako brána ku športovým aktivitám na Dunajskej hrádzi a jej okolí. Prostredná križovatka má vhodnú pozíciu tvoriť formálny vstup do obytnej zóny. Tento predpoklad podporujeme situovaním prevádzok služieb v jej bezprostrednej blízkosti, ako aj uvažovanou polohou vybavenosti (šport a detské ihrisko) v jej protipozícii na konci ulice v urbanistickom sektore 20.4. Statická doprava je pri polyfunkčných domoch aj pri rodinných domoch zabezpečená parkovacími miestami prístupnými priamo z uličnej komunikácie. Pri rodinných domoch sú na vlastnom pozemku situované iba parkovacie státia pre príslušné byty. Parkovanie návštev bude kapacitne zabezpečená mimo vlastné pozemky rodinných domov. Samostatné parkovisko navrhované pri urbanistickom sektore 21 je kapacitne vyhradené pre tento sektor a návštevy športovo-rekreačných aktivít na Dunajskej hrádzi a v jej okolí. Tieto kapacity nie sú navrhovanou zástavbou zaťažené.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Objekty polyfunkčných domov sú navrhnuté v priečnej modulovej schéme 3000 mm, ktorá najlepšie zohľadňuje potreby variabilného riešenia bytových jednotiek. Modulová schéma je priestorová, organizuje fasádu a riešenie vertikálnej infraštruktúry budovy (stupačky). Konštrukčné riešenie ju nekopíruje, ale tvorí pozdĺžny dvojtrakt rozdeľujúci dispozíciu na komunikačné a bytové priestory. Podporuje tak koncept bariérových objektov a pri daných rozmeroch stavby prináša efektívne spojenie statických a deliacich konštrukcií pri optimálnych rozponoch. V neposlednom rade daný koncept umožňuje uplatniť operatívnu variabilitu bytového portfólia. Rodinný dom tvoria dva objemy na štvorcovom pôdoryse. Každý objem je riešený ako konštrukčný dvojtrakt s integrovaným mezonetovým bytom. Tieto objemy sú spojené kolmo na ulicu a vzájomne otočené o 90°. V každom rodinnom dome tak získame dva byty, ktoré vedia využívať pomernú časť parcely tak, aby sa vzájomne nevyrušovali – jeden je vždy orientovaný južným smerom a druhý využíva východnú alebo západnú fasádu, podľa situovania daného rodinného domu v kontexte zástavby. Pre všetky navrhované objekty predpokladáme murované stenové nosné aj deliace konštrukcie založené na pásových základoch, všetky horizontálne konštrukcie z monolitického železobetónu. Fasády budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom a omietnuté. Riešenie striech predpokladáme ako jednoplášťové ploché. Technické riešenie objektov bude upresnené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie podľa požiadaviek na jeho štandard. Pri návrhu kúrenia vo všetkých objektoch je potrebné zvážiť investičné náklady a benefity pre varianty riešenia: centrálna kotolňa alebo individuálne vykurovanie bytov a apartmánov.

©2019 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing. Danica Baricová