Vyberte stranu

Salesians

KOSTOL / CHURCH

Architektonická súťaž na novostavbu farného kostola Seslání Ducha Svatého so zázemím v Brne – Líšni, Česká republika. / Architectural competition for the new construction of the parish church of the Sending of the Holy Spirit with facilities in Brno – Líšní, Czech Republic.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Koncept riešenia jasne definuje dva objekty uzatvárajúce vnútorné nádvorie, čím je tento priestor dostatočne chránený od vidieckych ruchov, no zostáva živým a dynamickým koridorom, ktorý je otvorený všetkým okoloidúcim. Jeho orientácia má väzbu na prístupové komunikácie a na susediaci areál Saleziánskeho strediska mládeže, taktiež poskytuje pohľad do krajiny a dostatočné preslnenie vďaka južnej orientácii. Priestor je riešený bezbariérovo a podľa uváženia je možné centrálnu časť medzi stavbami uzatvárať mrežami. Kostol tvorí prirodzene priestorovú dominantu – jeho poloha je determinovaná kompozičnou logikou existujúcej zástavby, čo je znázornené na situačnej schéme. Práve kompozícia centrálnej stavby nás prinútila k expanzii z danej parcely. V hmote, konštrukcii a architektonickom výraze sleduje riešenie budovy filozofiu zasvätenia kostola Zoslaní Ducha Svätého: 12 nosných stĺpov, nesú krytinu strechy, transparentný fasádny materiál (textílie), presvetlenie zhora, všetko v nadväznosti a dopovedanie v interiéri…

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Zázemie farnosti a ubytovanie Saleziánu je situované v samostatnom dvojposchodovom objekte s čiastočným suterénom pre technické zázemie a garáže. Objekt je riešený s ohľadom na praktickosť prevádzky a primeraný komfort používania, najmä zachovanie intimity bývajúcich. Budova má jednoduchý architektonický výraz a fasádne materiály korešpondujúce s okolitou zástavbou, aby sa s okolitou zástavbou prirodzene zjednotila. Vstup do kostola a tiež do farnosti je primárne z vnútorného nádvoria, farnosť je ale pre administráciu prístupná aj priamo z Horníkovej ulice odkiaľ je situovaný aj vjazd do garáže. Priestorový koncept sme obohatili o návrh parkovej úpravy priestoru medzi plochami navrhnutého parkovania, resp. medzi objektom polykliniky a kostola. Plocha je veľmi vhodná pre túto funkciu, ako obohatenie a dotvorenie plôch občianskej vybavenosti.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavebná bilancia je následná: zastavaná plocha: kostol 1145m2, farská budova 460 m2, uzatvárateľné nádvorie 410m2. Obostavaný priestor stavby kostola 9100m3 a pre farskú budovu 4450m3. Pre uvžovanú náročnosť a objem farskej budovy je odhad investície okolo 26 mil Sk, pre stavbu kostola je odhad 58 mil Sk. Predpokladáme prekročenie uvažovaného investičného nákladu – sme názoru, že splniť predložený lokalitný program pri dostatočnej stavebnej a architektonickej kvalite nemožno, rozsah prekročenia určite závisí od samotnej realizácie stavieb a spolupráce s obecnou správou na exteriérových úpravách. Plošný výmer stavby a jej poloha vyžadujú zmenu stavebných plôch na pozemkoch církevných a obecných, však užívanie priestoru je vzhľadom k zelenej streche kostola (okrem vertikálnej časti), ktorá je uvažovaná ako verejne prístupné priestranstvo – park s verejnou zeleňou – špecifická. Jedná sa o smenu parcely církevnej 807m2 na výmenu za obecný pozemok 933m2.

 

©2013 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka