Vyberte stranu

Snežienka

REKREAČNÉ ZARIADENIE / RECREATION AREA

Architektonicko urbanistická súťaž na renováciu budovy lanovky a celej lokality Snežienka, Bratislava, Slovensko. / Architectural and urban planning competition for the renovation of the cable car building and the entire location of Snežienka, Bratislava, Slovakia.

 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Objekt Snežienky má pre Bratislavčanov hodnotu zažitej tradície, podobne ako Bratislavské korzo alebo kaviareň Štefánka. Považujeme za dôležité objekt prestavať, alebo nahradiť novostavbou tak, aby sa nevytratil génius loci, ktorý predstavuje zrejme jeho najväčšiu hodnotu, aj vzhľadom k aktuálnemu technickému stavu konštrukcií. Budova bola zrealizovaná ako prístavba údolnej stanice lanovky na Kamzík. Stanica lanovky je stále v prevádzke a má predpoklad na zápis do zoznamu technických pamiatok. Výškové osadenie, prístup aj prevádzková logika riešenej stavby sú naviazané na objekt stanice lanovky. Od uvedenia Snežienky do prevádzky sa zmenili priestorové súvislosti aj požiadavky a prevádzkové riešenie objektu je už morálne zastaralé. Aby mohla budova slúžiť aktuálnym potrebám, vyžaduje si zásadnejšiu prestavbu. Vzhľadom na tieto súvislosti nevidíme dôvod fyzicky zachovávať pôvodný objekt. Navrhujeme úplnú asanáciu stavby a jej nahradenie modernou novostavbou, ktorá zvládne aktuálne prevádzkové nároky a v súlade s historickou budovou lanovky vráti do prostredia lesoparku obľúbený cieľ výletov aj s nádychom nostalgie. Nosnou myšlienkou navrhnutého riešenia je prepojenie objektu na turistické a cykloturistické trasy a tiež na priestor blízkej Drieňovskej lúky. Stavba bude v prostredí fungovať ako komunikačný uzol. Bude k sebe priťahovať turistov, cyklistov aj výletníkov zo všetkých smerov, aby im spríjemnila odpočinok, ponúkla občerstvenie a nasmerovala ich za ďalšími zážitkami. Svojimi chodníkmi, lávkami a mostíkmi bude neustále vítať a odprevádzať návštevníkov.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Vytvárame nové prístupové trasy ku objektu a jestvujúce upravujeme pre ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu, detské kočíky a tiež cyklistov, ktorým ponúkame aj možnosti parkovania bicyklov, prípadne dobitia elektrobatérií či umytia zablateného bicykla. Riešenie bezbariérovej úpravy nástupnej trasy z Drieňovskej lúky ku objektu prinieslo aj sprístupnenie časti fasády podzemného podlažia z exteriéru a odstránenie nástupného schodiska k lanovke. V sprístupnených priestoroch suterénu sú logicky situované sociálne zariadenia a prevádzky prednostne využívané návštevníkmi Drieňovskej lúky. Tak ako v minulosti, hlavnou funkciou Snežienky by mala byť možnosť občerstviť sa či prestravovať sa pri pobyte v prírode. Ponúkame návštevníkom viacero alternatív. Bufet rýchleho občerstvenia na 1.PP, reštauráciu s obsluhou na 1.NP alebo kaviareň na galérii 2.NP. Všetky gastronomické služby zabezpečí jeden prevádzkovateľ, majú centrálne zásobovanie a spoločné technické zázemie. Na všetkých podlažiach sme ku nim pričlenili priestory pre konzumáciu či príjemné posedenie v exteriéri. Tiež herné atrakcie pre deti, vrátane jestvujúceho ihriska za potokom na Drieňovskej lúke, sú situované na všetkých výškových úrovniach objektu. Reštaurácii sme ponechali pôvodný veľkorysý priestorový koncept s galériou a priehľadmi do prírody, ako si ho všetci zainteresovaní pamätáme. Zdvihli sme ju nad úroveň prístupovej cesty, efektívnejšie zorganizovali a priame schodisko sme nahradili točitým, ktoré pod sebou nevytvára hluchý priestor nevhodný na stolovanie. Pri riešení objektu sme sa nechali inšpirovať myšlienkou starostu mestskej časti a rozhodli sme sa do objektu integrovať zázemie pre lesnú škôlku. Priestory zázemia škôlky navrhujeme ako alternatívnu možnosť uvažovanej viacúčelovej sály, ktorej funkcia v lokalitnom programe nie je bližšie definovaná a jej reálne využitie je otázne. Integrovanie zázemia pre lesnú škôlku prinesie do prostredia benefit sociálnej kontroly v pracovnom čase, keď je objekt málo využívaný a tiež efektívnejšie využitie navrhnutých stravovacích kapacít. Filozofia lesnej škôlky ako outdoorového pobytu detí v prírode, podľa možností mimo urbanizovaného prostredia, no s reálnou dostupnosťou, sa javí ako ideálna do prostredia Mlynskej doliny a riešený objekt vie túto myšlienku svojimi priestorovými aj prevádzkovými kapacitami potvrdiť. Ako vhodné zberné miesto pre škôlkarov môže slúžiť napríklad parkovisko pod Červeným mostom, no nevylučujeme, že určitou mierou dobrodružstva môže byť aj cestovanie s rodičmi do škôlky lanovkou. Informačné centrum sme umiestnili do priechodnej pasáže, situovanej tak, aby odstránila pocit bariéry z východnej fasády budovy. Priechod usmerňuje návštevníkov do polohy, odkiaľ je výťahom bezbariérový prístup ku lanovke a na všetky podlažia. Navrhnutá pasáž je tak dôležitým orientačným prvkom a opticky aj funkčne prepája masív lesa s Drieňovskou lúkou. V minulosti sa terasy Snežienky kúpali v odpoludňajšom slnku. Stromy zasadené v línii potoka odvtedy vyrástli a  pôvodné mohutné tieniace konštrukcie nad terasou na 1.NP sa tak stali zbytočnými – nahradí ich tieň stromov a príležitostné slnečníky. Zrušenie nadstavby terasy podporuje filozofiu optického prepojenia lesa a lúky. 

STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE

Materiálové riešenie navrhovaného objektu, ako aj stavebné detaily rešpektujú susednú budovu stanice lanovky a vychádzajú z pôvodného dizajnu objektu Snežienky. Stavba je solitérom osadeným v prírodnom prostredí. Je orientačným bodom a priestorovým ťažiskom v závere Veľkej Drieňovskej lúky, pričom výraz architektúry zjemňuje stromoradie sprievodnej zelene toku Vydrice. Preto sme ako hlavný výrazový materiál použili bielu omietku, zvýrazňujúcu siluetu objektov a akcentovali ju v detaile kovovými a drevenými prvkami. Riešenie infraštruktúry je úzko spojené s energetickou efektívnosťou stavby a jej vplyvom na životné prostredie, preto sme téme technického riešenia objektu venovali patričnú pozornosť.Objekt je pripojený na verejnú sieť NN cez budovu stanice lanovky. Ostatné siete verejnej infraštruktúry v blízkom okolí absentujú. Trasa verejnej kanalizácie je perspektívne plánovaná v telese vozovky Cesty mládeže. O realizácii ostatných inžinierských sietí sa neuvažuje. Objekt využíva ako zdroj vody jestvujúcu studňu, pričom odber a kvalitu vody by mala zabezpečovať objektová vodáreň. Zásobovanie prevádzok pitnou vodou bude riešené v kontexte kvality vody, ktorú vodáreň dokáže zabezpečiť. Odkanalizovanie objektu je potrebné riešiť separovanou kanalizáciou: Vetva zabezpečujúca kuchyňu prechádza cez lapač tukov a zber splaškovej kanalizácie cez septik. Zo záchytných objektov umiestnených v dosahu pravidelnej údržby je predčistená voda trasovaná na koreňovú čističku, ktorej umiestnenie v záujmovom území je priestorovo problematické a neposkytuje jej ani dostatočné preslnenie. Preto túto ekologickú technológiu navrhujeme umiestniť v priestore Drieňovskej lúky. Ako recipient recyklovanej vody uvažujeme tok Vydrice. V prípade potreby bude možné trasu kanalizácie predĺžiť do plánovaného kanalizačného zberača v Ceste mládeže. Riešenie klimatickej pohody v objekte bude zamerané primárne na vykurovanie objektu. Pre charakter prostredia, v ktorom sa objekt nachádza, a jeho polohu môžeme predpokladať, že pri kvalitnom riešení stavby bude na chladenie priestorov postačujúce zabezpečiť kvalitné prirodzené vetranie, prípadne doplnkové tienenie okien. Vykurovanie objektu je energeticky najnáročnejší proces, možné technické riešenia prinášajú kompromisy ekonomiky, vplyvu na životné prostredie a nárokov na stavebné riešenia. Ich optimalizácia je nad rozsah súťažného návrhu, preto predstavujeme dve z alternatívnych možností: Tepelné čerpadlo vzduch-voda umiestnené na streche reštaurácie pri akceptovaní určitej miery hluku, avšak bez podstatnejších priestorových nárokov. Vybudovanie plynového hospodárstva na kvapalný propán-bután a inštalácia plynového kotla. Možnosť využitia plynu pri varení ocenia aj kuchári. Riešenie prináša potrebu rozšíriť priestor suterénu o potrebný technický priestor pod reštauráciou. Ako reálna možnosť energeticky efektívneho riešenia zásobovania vodou, odkanalizovania aj vykurovania sa nám prirodzene javí spojenie potrieb aj možností objektov stanice lanovky a Snežienky a tak optimalizovať priestorové možnosti, technické nároky aj energetické potreby obidvoch objektov spoločne.

©2021 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Jaroslava Janštová