T HOUSE

T HOUSE

Architektonická štúdia predstavuje ideový návrh riešenia rodinného domu a úprav exteriéru. Objekt rodinného domu bol koncipovaný, aby plnohodnotne využil danosti pozemku a blízkeho prostredia. Stavebná hmota je zložená z ortogonálnych sekcií (z dispozičného hľadiska ich môžeme nazvať krídlami) vzájomne zloženými do štruktúry asymetrického kríža. Tento svojím umiestnením parcelu člení na jednotlivé funkčné priestory, a to nie len pozične ale aj výškovo. Ďalšou výhodou danej štruktúry je dostatočná fasádna plocha pre optimálne umiestnenie obytných priestorov s plnohodnotným presvetlením a využitím poskytnutých priehľadov do krajiny pri dostatočnom rešpektovaní intimity. Na to sme použili veliké presklenné steny orientované do súkromných zelených plôch. Z hľadiska výrazu je stavba členená konceptom plôch a línii, skôr horizontálne, aby sme potvrdili správne proporcie rezidenčného objektu. Jedná sa o hru prienikov formálneho skeletu v bielej omietke a výplňových plôch z tmavého keramického obkladu. Celkovo bolo naším zámerom zosúladiť funkčné a prevádzkové parametre stavby s jej výrazom a formou tak, aby zohľadňovali požadované nároky investora, rešpektovali jestvujúci terén a danú polohu objektu v kontexte obce Limbach na hranici urbanizovanej štruktúry v blízkosti lesa.

Prístup na pozemok cez prístupovú komunikáciu ústi za oplotením na priestrannom nádvorí, z ktorého je vstup do rodinného domu a vjazd do garáže pre štyri autá. Nádvorie je dostatočne veliké na parkovanie aj otáčanie vozidiel na vlastnom pozemku. Vstup do domu je na úrovni 1.NP do veľkorysej haly s galériou, ako z exteriéru tak aj priamo z garáže. Vstupný priestor má vlastný šatník, odtiaľto sú prístupne aj technické a hobby priestory na 1.NP a schodiskom alebo výťahom je prístupné 2.NP. Hobby priestory s kuchynkou sú na spodnom podlaží orientované severovýchodne, ku vlastnej terase. Technické priestory a sociálne zázemie nemajú priame osvetlenie, keďže podlažie je zapustené do svahu a jeho hmota tvorí základňu pre terasovanie pôvodne svahovitého pozemku. Na vrchnom podlaží sa nachádza komfortný byt s dispozíciou rozčlenenou do troch krídel. Galéria naväzuje na priestranný denný priestor s prístupom na juhozápadnú terasu. Ten integruje obývačku, jedáleň a moderne riešenú kuchyňu. Priestor je veľkoryso presvetlený cez protiľahlé fasády, čo prináša možnosť clonenia slnka bez straty osvetlenia. Izby sú situované v dvoch krídlach: nad garážami sú detské izby, kúpelňa, práčovňa a hosťovská izba so zázemím, v kontakte s terasou je rodičovské krídlo – spálňa, šatníky a kúpelňa.

Stavba rodinného domu bude klasická murovaná, založená na betónových základoch so stropmi z monolitického ŽB v zmysle statických požiadaviek na danú konštrukciu. Fasáda bude zateplená zatepľovacím systémom na báze polystyrénu, resp. Nobasilu v zmysle teplotechnických a protipožiarnych požiadaviek. Povrchová úprava fasády bielou štruktúrovanou omietkou a tmavosivým keramickým obkladom. Plochú strechu navrhujeme realizovať ako zelenú extenzívnu odvodnenie strechy riešiť pomocou zaatikových žľabov do fasádnych zvodov na pozemok. Komplexné riešenie stavby – ako stavebné, tak aj technické, by malo zohľadňovať okrem zabezpečenia komfortného prostredia aj požiadavku na minimalizáciu energetickej náročnosti stavby, čomu by mali pomôcť okrem zateplenia objektu aj kvalitné okná a zasklenné steny s izolačným trojsklom. Samotné technické vybavenie bude upresnené pri príprave projektovej dokumentácie v spolupráci s investorom tak, aby objekt spĺňal energetické kritéria a bol užívateľsky prívetivý a s požadovaným komfortom.

Pre jestvujúcu stavbu rodinného domu boli pri realizácii prístupovej komunikácie vybudované aj nové prípojky na jestvujúce inžinierske siete s dostatočnou kapacitou (kanalizácia, voda, plyn, el.energia). Meracie zariadenia el. energie a plynu, ako aj nádoby na odpad budú situované v uličnom oplotení pozemku, vodomerná a kanalizačná revízna šachta budú umiestnené na spevnenej ploche nádvoria. Pozemok bude upravený pre potreby užívania vyrovnaním svahu na dve terasy. Tie budú výškovo aj priestorovo organizované hmotou stavby, preto nebude potrebné realizovať náročnejšie konštrukcie pre stabilizáciu terénu. Okolo domu sa predpokladá položenie trávniku a okrasná výsadba krov a stromov tak, aby vytvorili užívateľsky príjemné prostredie s dostatočnou intimitou.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka, ©2018 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts